Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem xxxxxx, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Towary.

Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca – Stowarzyszenie Historia Koluszek, ul. Wierzbowa 15, 95-040 Koluszki, NIP: 7282800174, REGON: 101846233, KRS: 0000525321.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.historiakoluszek.pl/  prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym określa:

warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz

zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Internetowego.

Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Niezakłócone korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym wykorzystanie wszystkich oferowanych przez Sklep Internetowy możliwości, wymaga od Klienta użytkowania systemu teleinformatycznego, zgodnego z przedstawionymi minimalnymi wymaganiami technicznymi:

Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;

innej przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;

sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color)

dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

Ważne i skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta, wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.

W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru w ramach Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.historiakoluszek.pl/, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w zakładce Koszyk i złożyć elektroniczne Zamówienie. Podejmowane przez Klienta kolejne czynności techniczne zgodne z wyświetlanymi komunikatami i informacjami, będą prowadziły Klienta do zawarcia finalnej umowy sprzedaży i zrealizowania złożonego Zamówienia.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

Skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta, wymaga zaakceptowania i potwierdzenia złożonych przez niego danych dotyczących Zamówienia oraz naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

Informacje o Towarach podane w zakładce Sklep Sklepu Internetowego stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że Towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia jest niemożliwe.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia do Sprzedawcy poczytuje się za oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów oraz niniejszego Regulaminu.

Umowę sprzedaży pocztuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności złożonego Zamówienia z niniejszym Regulaminem.

Po skutecznym zawarciu umowy sprzedaży, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzamy przyjęcie Twojego zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§ 4. Ceny produktów

Ceny Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, zamieszczone przy Towarze podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

Ostateczną i wiążącą ceną jest ta podana w indywidualnym Koszyku Klienta w chwili składania przez niego Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu znajdują się w zakładce xxx/ Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni złożone Zamówienie zostanie automatycznie anulowane;

płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronie Sklepu Internetowego.

Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest dla Klienta przez cały czas składania Zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.

Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki. W takim przypadku Klient powinien zwrócić się bezpośrednio do dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

Sprzedawca wystawia paragony, które dołączane są do Zamówienia i stanowią dowód umowy sprzedaży Towaru. Na żądanie klienta, Sprzedawca wystawia także faktury. W przypadku zgłoszenia przez Klienta otrzymania faktury, Sprzedawca dołączy ja do Zamówienia zamiast paragonu.

Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Wskazany w punkcie 1. termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

Koszt opakowania i odesłania Towaru znajduje się po stronie Klienta. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

nagrań audio i video oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta);

w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism.

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Dane osobowe

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Sprzedawcy, Sklepie Internetowym, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par. 8 Regulaminu).

w celach określonych w ust. 3 poniżej.

Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu Internetowego, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:

dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb ww. osób oraz Klientów;

ewentualnego dochodzenia roszczeń;

wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par. 8 regulaminu).

Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu Internetowego i ochronić je przed działaniami osób trzecich, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres : Stowarzyszenie Historia Koluszek, ul. Wierzbowa 15, 95-040 Koluszki lub mailowo na adres: kontakt@historiakoluszek.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 80 z późn. zm.).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej – “Zakładka Regulamin” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.